In het kort

conclusie 1

gunstig

De inname van jodium, koper, magnesium en zink is bij volwassenen voldoende

conclusie 2

gunstig

De inname van jodium en koper lijkt voor kinderen voldoende 

conclusie 4

ongunstig

De inname van natrium is hoog

Toelichting vergelijking met de voedingsnormen

De innames van micronutriënten zijn vergeleken met de normen van de Gezondheidsraad. De voedingsnormen zijn de aanbevelingen voor de hoeveelheid nutriënten die geconsumeerd dienen te worden om het lichaam te voorzien van de juiste hoeveelheid voedingsstoffen en om goed te kunnen functioneren.

Er bestaan verschillende soorten voedingsnormen: gemiddelde behoefte (GB), aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH), adequate inname (AI) en aanvaardbare bovengrens (UL). De manier van evaluatie verschilt naar soort norm. In een aantal gevallen kan geen uitspraak worden gedaan over de adequaatheid van de inname, bijvoorbeeld als de mediane inname lager is dan de AI.

Op basis van de Voedselconsumptiepeilingen kan een indicatie voor een te lage of te hoge inname worden vastgesteld. Vervolgonderzoek naar voedingsstatus of klinische effecten is nodig om deze indicatie te bevestigen of te weerleggen.

Toelichting natrium en jodium

De totale inname van natrium en jodium zijn geschat met een statistisch model, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende aannames. Deze inname vraagt om bevestiging in urineonderzoek. De cijfers moeten gezien worden als een indicatie. Zie voor meer informatie hierover op de onderwerpenpagina over zout.

Vergelijking met normen van mineralen naar leeftijd en geslacht

Overzichtstabel

In deze tabel is de vergelijking van de inname van mineralen met de richtlijnen van de Gezondheidsraad samengevat. Onderaan deze website-pagina staat een tabel met meer detail over de beoordeling.

Evaluatie Jongens Meisjes Mannen Vrouwen
Inname (lijkt)
voldoende

Calcium (1-8 jaar)
IJzer (14-17 jaar)

Jodium 
Koper
Magnesium (1-13 jaar)
Kalium (1-9 jaar) 

Zink (1-9; 14-17 jaar)

Calcium (1-8 jaar)

Jodium 
Koper

Magnesium (1-9 jaar)
Kalium (1-9 jaar)
Zink (1-9; 14-17 jaar)


IJzer
Jodium
Koper

Magnesium
Kalium (51-79 jaar)
Zink


IJzer (51-79 jaar)
Jodium 
Koper

Magnesium

Zink

Lage innames  


IJzer (14-17 jaar)

Calcium (18-69 jaar) Calcium (18-49 jaar)
IJzer (18-50 jaar)

Geen uitspraak

Calcium (9-17 jaar)
IJzer (1-13 jaar)
Magnesium (14-17 jaar)
Kalium (10-17 jaar)
Zink (10-13 jaar)

Calcium (9-17 jaar)
IJzer (1-13 jaar)
Magnesium (10-17 jaar)

Kalium (10-17 jaar)
Zink (10-13 jaar)

Calcium (70-79 jaar)


Kalium (18-50 jaar)
Calcium (50-79 jaar)


Kalium
 
Hoge innames Jodium (1-6 jaar)
Koper (1-3 jaar)
Zink (1-10 jaar)
Magnesium (supplementen 15-17 jaar)
Natrium
Jodium (1-3 jaar)
Koper (1-3 jaar)
Zink (1-6 jaar)
Magnesium (supplementen 11-17 jaar)
NatriumZink
Magnesium (supplementen 51-79 jaar)
NatriumZink (51-64 jaar)
Magnesium (supplementen )
Natrium

 

Inname voldoende

De inname van koper en jodium is voor de gehele bevolking voldoende.

Voor volwassenen geldt dit ook voor magnesium en zink. De ijzerinname is voor mannen en voor 51-79 jarige vrouwen voldoende. Daarnaast is de inname van kalium voldoende voor 51-79 jarige mannen.

De inname van calcium, kalium, magnesium en zink is voor een deel van de kinderen voldoende; calcium, kalium en magnesium met name voor jongere kinderen, ijzer voor de oudere jongens en zink voor de jongste en oudste kinderen.

Lage innames

De inname van calcium is laag bij een deel van de volwassenen. Meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd hebben een lage inname van ijzer. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat deze lage innames vanuit volksgezondheidsoogpunt zorgelijk zijn. Vervolgonderzoek naar voedingsstatus (bijvoorbeeld bepaalde bloedwaarden) of de prevalentie van klinische verschijnselen is wenselijk.

Voor verschillende mineralen kan bij verschillende leeftijd/geslachtsgroepen geen uitspraak gedaan worden over het voldoen aan de norm, omdat er onvoldoende kennis is over de behoefte van deze voedingsstoffen. Dit is het geval als de voedingsnorm een adequate inname is en de mediane inname daaronder blijkt te liggen en leidt tot 'geen uitspraak'. Dit is vaker het geval bij tieners.

Hoge innames

Voor natrium zien we bevolkingsbreed hoge innames. Een hoge inname is een risicofactor voor een hoge bloeddruk.

Er worden ook hoge innames gerapporteerd voor zink, jodium (jonge kinderen), koper (jonge kinderen) en magnesium uit supplementen (tieners, vrouwen, en mannen boven de 50 jaar). Bij een hoge inname is een gezondheidsrisico niet uitgesloten. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen voor een zorgelijke situatie voor de volksgezondheid. Vervolgonderzoek naar de mogelijk hoge innames is wenselijk.

Beoordeling mineralen

Voedingsstof Leeftijd Groep Mediaan (95%-BI) Type norm Norm %<GB / %>UL / Mediaan<AI of >AI ᵇᶜ Evaluatieᵇ

a) Er gelden meerdere normen binnen een leeftijdsgroep.
b) De beoordeling is uitgevoerd voor de leeftijdsgroepen waarvoor de norm is opgesteld. Indien de inname vergelijkbaar wordt beoordeeld, zijn de leeftijdsgroepen niet vermeld bij de beoordeling. 
c) Afhankelijk van het "Type norm" staat in deze kolom het percentage kleiner dan de GB ofwel hetpercentage boven de UL ofwel of de mediaan kleiner of groter is dan de AI. Welke type norm is gehanteerd staat in kolom 'Type norm".
d) Voor vrouwen 18-50 jaar is de Beaton's Full Probability Approach gebruikt om het percentage onder de norm te berekenen.