Respons en aantal deelnemers

De studiepopulatie betreft in Nederland wonende personen in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, met uitzondering van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook mensen die in een instelling wonen waren uitgesloten van deelname. De deelnemers zijn getrokken uit een consumentenpanel van Kantar en vormen een representatieve vertegenwoordiging op basis van leeftijd, geslacht, opleiding (voor kinderen geldt de opleiding van de ouders), regio en urbanisatiegraad in Nederland. In totaal zijn 9701 personen uitgenodigd. Van 3570 deelnemers zijn gegevens van zowel de vragenlijst als twee 24-uursvoedingsnavragen beschikbaar.  De respons was 37%. Alle leeftijd-geslachtsgroepen bevatten meer dan 250 deelnemers. Er zijn wat meer kinderen uitgenodigd.

  Totaal: n Totaal: % Jongens/
mannen: n
Jongens/
mannen: %
Meisjes/
vrouwen: n
Meisjes/
vrouwen: %
Totaal uitgenodigd 9701 100 5024 100 4677 100
- valt buiten exclusiecriteria 105 1,1 46 0,9 59 1,3
Aangepast totale steekproef 9596 100 4978 100 4618 100
- niet bereikt 3540 36,9 1858 37,3 1682 36,4
- geweigerd 2062 21,5 1116 22,4 946 20,5
- deelnemers met incompleet materiaal 422 4,4 229 4,6 193 4,2
- deelnemers met ongeldige data 2 0 0 0 2 0
- deelnemers met compleet materiaal 3570 37,2 1775 35,7 1795 38,9

Kenmerken van de deelnemers

De deelnemers zijn door middel van een steekproef getrokken uit een consumentenpanel van marktonderzoeksbureau Kantar. Mensen die in een instelling wonen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, deden niet mee. De onderzoekers hielden rekening met leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en in welke omgeving de deelnemers wonen (regio, stad/dorp). Op die manier vormen de deelnemers een representatieve vertegenwoordiging voor de inwoners van Nederland op deze kenmerken.

Wonen en opleiding

In een vragenlijst gaven de deelnemers antwoord op vragen over de grootte van hun huishouden en opleiding. Vanuit het panel van het marktonderzoeksbureau is duidelijk waar de deelnemers wonen. De resultaten staan in grafieken en zijn gewogen voor socio-demografische kenmerken en seizoen.

 

De meeste deelnemers aan de voedselconsumptie-peiling wonen (net zoals geldt voor heel Nederland) in het Westen van het land, in de sterk stedelijke  gebieden en zijn middelbaar of hoog opgeleid. Relatief meer kinderen hadden ouders met een lager opleidingsniveau. Hier is in de analyses voor gecorrigeerd. Ongeveer 9% van de volwassen deelnemers en 7% van de deelnemers onder de 18 jaar had een niet-Westerse migratie-achtergrond (resultaten niet weergegeven). 

Grootte van huishouden

Sla de grafiek Grootte van huishouden over en ga naar de datatabel

Ongeveer de helft van de kinderen tot en met 17 jaar wonen in een huishouden van vier personen. Ongeveer de helft van de volwassenen woont samen met nog een of twee personen.

Regio

Sla de grafiek Regio in Nederland over en ga naar de datatabel

De meeste deelnemers wonen in het westen van Nederland, waar ook de grootste steden zijn.

Stedelijkheid

Sla de grafiek Mate van stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Meer dan de helft van de deelnemers woont in sterk verstedelijkte gebieden.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Opleidingniveau over en ga naar de datatabel

Ongeveer 60% van de kinderen heeft ouders/verzorgers met een hoog opleidingsniveau en 8% een laag opleidingsniveau. Ruim een derde van de volwassenen heeft een hoog opleidingsniveau en ongeveer een kwart heeft een laag opleidingsniveau.

Gezondheid en leefstijl

In een vragenlijst gaven de deelnemers antwoord op vragen over roken en lichaamsbeweging. Ook vulden zij hun lichaamslengte en gewicht in. De resultaten staan in grafieken en zijn gewogen voor socio-demografische kenmerken en seizoen.

De groep deelnemers aan de voedselconsumptiepeiling 2019-2021 wijkt op gezondheid en leefstijl wat af van andere nationale studies. Er waren meer mensen met overgewicht, minder rokers en minder alcoholdrinkers. De hoeveelheid beweging kwam wel overeen. In hoeverre de verschillen in leefstijl de representativiteit van de resultaten beïnvloeden is onduidelijk.

Gewicht

Sla de grafiek Gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Met de door de deelnemers ingevulde lengte en gewicht berekenden de onderzoekers de Body Mass Index. Hiermee zijn de deelnemers ingedeeld in twee gewichtsklasses. Bij volwassenen is er een groot aandeel mensen met overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas). Bij kinderen is dat 8-14%.

Roken

Sla de grafiek Roken over en ga naar de datatabel

13-18% van de volwassenen rookt. Bij kinderen rookt ongeveer 1 op de 50 kinderen.

Volgen van beweegrichtlijnen

Sla de grafiek Beweegrichtlijnen over en ga naar de datatabel

    Meer jongere dan oudere kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Ongeveer 60% van de volwassenen voldoet aan de richtlijn van matig intensief bewegen en meer dan 80% doet voldoende spier-en botversterkende activiteiten. 

    Schermuren kinderen

    Sla de grafiek Schermtijd in vrije tijd over en ga naar de datatabel

    Kinderen tot en met 17 jaar vulden in hoe lang ze in hun vrije tijd gebruik maakten van een beeldscherm: televisie, computer, spelcomputer, smartphone. De schermtijd op school/werk is  niet meegeteld. Het aantal schermuren voor kinderen neemt toe met de leeftijd.