Deelnemers en respons

De studiepopulatie betreft in Nederland wonende personen in de leeftijd van 1 tot en met 79 jaar, met uitzondering van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook mensen die in een instelling wonen waren uitgesloten van deelname. De deelnemers zijn getrokken uit een consumentenpanel van Kantar en vormen een representatieve vertegenwoordiging op basis van leeftijd, geslacht, opleiding (voor kinderen geldt de opleiding van de ouders), regio en urbanisatiegraad in Nederland. In totaal zijn 9701 personen uitgenodigd. Van 3570 deelnemers zijn gegevens van zowel de vragenlijst als twee 24-uursvoedingsnavragen beschikbaar (respons 37%). Alle leeftijd-geslachtsgroepen bevatten meer dan 250 deelnemers. Er zijn wat meer kinderen uitgenodigd dan volwassenen. 

Meer informatie over de studiepopulatie is te vinden in het rapport van VCP 2019-2021.

 Respons op het onderzoek

Groep

Totaal: n Totaal: % Jongens/
mannen: n
Jongens/
mannen: %
Meisjes/
vrouwen: n
Meisjes/
vrouwen: %
Totaal uitgenodigd 9701 100 5024 100 4677 100
Valt buiten exclusiecriteria 105 1,1 46 0,9 59 1,3
Aangepast totale steekproef 9596 100 4978 100 4618 100
Niet bereikt 3540 36,9 1858 37,3 1682 36,4
Geweigerd 2062 21,5 1116 22,4 946 20,5
Deelnemers met incompleet materiaal 422 4,4 229 4,6 193 4,2
Deelnemers met ongeldige data 2 0 0 0 2 0
Deelnemers met compleet materiaal 3570 37,2 1775 35,7 1795 38,9

Wonen en opleiding

In een vragenlijst gaven de deelnemers antwoord op vragen over de grootte van hun huishouden en opleiding. Vanuit het panel van het marktonderzoeksbureau is duidelijk waar de deelnemers wonen. De resultaten staan in grafieken en zijn gewogen voor socio-demografische kenmerken en seizoen.

De meeste Nederlanders, en daarom ook de meeste deelnemers aan de voedselconsumptiepeiling, wonen in het Westen van het land, in de sterk stedelijke  gebieden en zijn middelbaar of hoog opgeleid. Relatief veel kinderen hadden ouders met een lager opleidingsniveau. Hier is in de analyses voor gecorrigeerd. Ongeveer 9% van de volwassen deelnemers en 7% van de deelnemers onder de 18 jaar had een niet-Westerse migratie-achtergrond (resultaten niet weergegeven). 

Grootte van huishouden
Sla de grafiek Grootte van huishouden over en ga naar de datatabel

Ongeveer de helft van de kinderen tot en met 17 jaar wonen in een huishouden van vier personen. Ongeveer de helft van de volwassenen woont samen met nog een of twee personen.

Regio
Sla de grafiek Regio in Nederland over en ga naar de datatabel

De meeste deelnemers wonen in het westen van Nederland, waar ook de grootste steden zijn.

Stedelijkheid
Sla de grafiek Mate van stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Meer dan de helft van de deelnemers woont in sterk verstedelijkte gebieden.

Opleidingsniveau
Sla de grafiek Opleidingniveau over en ga naar de datatabel

Ongeveer 60% van de kinderen heeft ouders/verzorgers met een hoog opleidingsniveau en 8% een laag opleidingsniveau. Ruim een derde van de volwassenen heeft een hoog opleidingsniveau en ongeveer een kwart heeft een laag opleidingsniveau.

Gezondheid en leefstijl

In een vragenlijst gaven de deelnemers antwoord op vragen over roken en lichaamsbeweging. Ook vulden zij hun lichaamslengte en gewicht in. De resultaten staan in grafieken en zijn gewogen voor socio-demografische kenmerken en seizoen.

De groep deelnemers aan de voedselconsumptiepeiling 2019-2021 wijkt op gezondheid en leefstijl wat af van andere nationale studies. Er waren meer mensen met overgewicht, minder rokers en minder alcoholdrinkers. De hoeveelheid beweging kwam wel overeen. In hoeverre de verschillen in leefstijl de representativiteit van de resultaten beïnvloeden is onduidelijk.

Gewicht
Sla de grafiek Gewichtsklasse over en ga naar de datatabel

Met de door de deelnemers ingevulde lengte en gewicht berekenden de onderzoekers de Body Mass Index. Hiermee zijn de deelnemers ingedeeld in twee gewichtsklasses. Bij volwassenen is er een groot aandeel mensen met overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas). Bij kinderen is dat 8-14%.

Roken
Sla de grafiek Roken over en ga naar de datatabel

13-18% van de volwassenen rookt. Bij kinderen rookt ongeveer 1 op de 50 kinderen.

Volgen van beweegrichtlijnen
Sla de grafiek Beweegrichtlijnen over en ga naar de datatabel

Meer jongere dan oudere kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Ongeveer 60% van de volwassenen voldoet aan de richtlijn van matig intensief bewegen en meer dan 80% doet voldoende spier-en botversterkende activiteiten. 

Schermuren kinderen
Sla de grafiek Schermtijd in vrije tijd over en ga naar de datatabel

Kinderen tot en met 17 jaar vulden in hoe lang ze in hun vrije tijd gebruik maakten van een beeldscherm: televisie, computer, spelcomputer, smartphone. De schermtijd op school/werk is  niet meegeteld. Het aantal schermuren voor kinderen neemt toe met de leeftijd.