Gebruiksmogelijkheden VCP-gegevens

De resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2019-2021 en de voorgaande Voedselconsumptiepeilingen vanaf 2003 zijn als volgt toegankelijk:

 • Website. De belangrijkste resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2019-2021 zijn in te zien via deze website. Dit betreft: de belangrijkste resultaten, gegevens over specifieke onderwerpen en gegevens over voedingsmiddelen en voedingsstoffen (macronutriënten, vitamines, mineralen). Resultaten van voorgaande VCP's zijn te vinden op www.voedselconsumptiepeiling.nl
 • Publicaties.  In verschillende publicaties zoals rapporten, factsheets en wetenschappelijke artikelen worden de resultaten op basis van de peilingen beschreven. 
 • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-statline. Meer detail over de resultaten van de VCP 2019-2021 en VCP 2012-2016 zijn te vinden op RIVM-statline. Hier krijgt u meer  inzicht in distributieverdelingen van de inname, informatie over consumptie op consumptiedagen et cetera. Voor eerdere VCP’s is een selectie van deze gegevens beschikbaar in de vorm van pdfs (niet op RIVM statline):  VCP 2007-2010 (7-69 jaar), VCP ouderen  , VCP jonge kinderen en VCP jongvolwassenen.
 • Kopie dataset voor onderzoeksdoeleinden. Zie hieronder voor meer informatie. 

Kopie van bestand aanvragen

U kunt onder voorwaarden een kopie van het databestand van een of meerdere voedselconsumptiepeilingen aanvragen via het aanvraagformulier. Hiervoor zijn databestanden beschikbaar van VCP 2019-2021 (1-79 jaar), VCP 2012-2016 (1-79 jaar), VCP ouderen 2010-2012 (70+jaar), VCP 2007-2010 (7-69 jaar),  VCP jonge kinderen 2005-2006 (2-6 jaar) en VCP jongvolwassenen 2003 (19-30 jaar). Hieronder staat toegelicht onder welke voorwaarden gegevens beschikbaar zijn.

 • Publieke en private organisaties kunnen de gegevens van de VCP gebruiken ten behoeve van bijvoorbeeld onderzoek, voorlichting en onderwijs. Gezien de complexe structuur van de gegevens vergt dit gebruik uitgebreide expertise op gebied van gegevensverwerking.
 • Door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier kan bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een kopie van de gegevens aangevraagd worden.
 • Ook wanneer een uitvoerende partij van een (private) opdrachtgever al toegang heeft tot de gegevens, moet de opdrachtgever een aanvraag doen voor het gebruik van de gegevens.
 • Het doorgeven en verkopen van de verkregen gegevens aan derden is niet toegestaan.
 • De verstrekte gegevens zijn sterk gepseudonimiseerd, waardoor het praktisch onmogelijk is om betrokken personen te herleiden. Toch dient elke organisatie die de VCP gegevens ontvangt en gebruikt deze te behandelen als ware het persoonsgegevens. Dit betekent dat:
  • de gebruiker geen handelingen mag verrichten waardoor gegevens weer te herleiden zijn tot de betrokkenen, zoals door het koppelen van verschillende reeksen gegevens, het vergelijken en verwerken van gegevens.
  • de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen zal nemen ter waarborging van een niveau van veiligheid dat is afgestemd op het risico, zodat het gebruik van de verstrekte gegevens in overeenstemming is met de vereisten op grond van de EU Europese unie (Europese unie)-wetgeving inzake bescherming van gegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.
  • wanneer er sprake is van ongewenste toegang tot de gegevens door derden, dit initieel wordt beschouwd als een datalek. In dat geval dient de gebruiker het RIVM onmiddellijk te informeren (uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking) via vcp@rivm.nl.
 • De contactpersonen van de aanvraag ontvangen jaarlijks een verzoek van het RIVM om evt. publicaties op basis van deze VCP-data te rapporteren. Dit gebruikt het RIVM om inzicht te krijgen in het gebruik van de VCP-gegevens.
 • Publicatie van resultaten verkregen met de verkregen VCP-gegevens dient in alle gevallen gepaard te gaan met correcte bronvermelding (naam van het betreffende VCP-onderzoek):
  • VCP 2019-2021; RIVM
  • VCP 2012-2016; RIVM
  • VCP-Ouderen (2010-2012); RIVM
  • VCP 2007-2010; RIVM
  • VCP-Jonge kinderen (2005-2006); RIVM
  • VCP-Jongvolwassenen (2003); RIVM
 • Voor verantwoording van de wijze van gegevensverzameling dient in de methodebeschrijving te worden verwezen naar het RIVM-rapport van de betreffende studie:
  • Van Rossum CTM, et al. The diet of the Dutch. Results of the Dutch National Food Consumption Survey 2019-2021 on food consumption and evaluation with dietary guidelines. RIVM report 2022-0190.
  • Van Rossum CTM, et al. The diet of the Dutch. Results of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016. RIVM report 2020-0083.
  • Ocké MC, et al. Diet of community-dwelling older adults: Dutch National Food Consumption Survey Older adults 2010-2012. Bilthoven: RIVM 2012. RIVM-rapport 050413001.
  • Van Rossum CTM, et al. Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010: Diet of children and adults aged 7 to 69 years. Bilthoven: RIVM, 2011. RIVM Report 350070006.
  • Ocké MC, et al. Dutch National Food Consumption Survey Young Children 2005/2006. Bilthoven: RIVM, 2008. RIVM Report 350070001.
  • Hulshof KFAM, et al. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2003. Bilthoven: RIVM, 2004. RIVM Rapport 350030002. 

Rapporteren publicaties

Na het verkrijgen van de gegevens ontvangen de contactpersonen jaarlijks een verzoek om evt. publicaties op basis van deze VCP-data te rapporteren. Dit gebruikt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om inzicht te krijgen in het gebruik van de VCP-gegevens.